GOOGLE ADS UPDATE THÁNG 7/2021

1. 🎯 Thay đổi quảng cáo tìm kiếm với đối sánh rộng có điều kiện được gộp vào với đối sánh cụm từ: Từ khóa khớp cụm từ và từ khóa BMM (từ khóa khớp mở rộng được sửa đổi) sẽ bắt đầu so khớp với cùng cụm từ tìm kiếm của người dùng. Thông qua hành vi so khớp mới cập nhật này, quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa hoặc có ý nghĩa cụ thể hơn so với từ khóa. Điều này có thể làm tăng lưu lượng truy cập trên các từ khóa khớp cụm từ bất kỳ và làm giảm nhẹ lưu lượng truy cập trên mọi từ khóa BMM.

2. 🎯 Thay đổi với chiến dịch hiển thị:

– Thay đổi giao diện cài đặt chiến dịch hiển thị

– Bỏ chiến dịch Gmail.

– Hợp nhất chiến dịch hiển thị thông minh và hiển thị chuẩn = chiến dịch hiển thị với fully optimised với 3 điều kiện sau:

+ Sử dụng phương thức giá thầu thông minh về chuyển đổi

+ Bật nhắm mục tiêu được tối ưu hóa

+ Sử dụng mẫu quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

🎯 3. Thay đổi chiến dịch khám phá với hệ thống máy học nâng cao hơn, và cần 3 điều kiện:- Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh.- Bật nhắm mục tiêu được tối ưu hóa.- Sử dụng ít nhất 2 hình ảnh quảng cáo khám phá.

Bình luận