blank

HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

Vào cuối năm 2020, Google đã đổi tên thuộc tính Web và ứng dụng của mình thành Google Analytics 4 và chính thức chuyển sang giai đoạn thử nghiệm (ít nhất, đó là những gì Google đang nói). Điều này có nghĩa là từ bây giờ, thuộc tính mặc định (khi bạn tạo nó) là … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

blank

HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

Vào cuối năm 2020, Google đã đổi tên thuộc tính Web và ứng dụng của mình thành Google Analytics 4 và chính thức chuyển sang giai đoạn thử nghiệm (ít nhất, đó là những gì Google đang nói). Điều này có nghĩa là từ bây giờ, thuộc tính mặc định (khi bạn tạo nó) là … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER