THAY ĐỔI VỀ CÁCH TỔ CHỨC CHIẾN LƯỢC ĐẶT GIÁ THẦU THÔNG MINH

Đặt giá thầu thông minh là tập hợp bốn chiến lược giá thầu tự động có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chuyển đổi và giá trị chuyển đổi của mình. Trong nhiều năm, chúng tôi đã nghe phản hồi rằng không phải lúc nào cũng rõ ràng chiến lược giá thầu nào trong số những chiến lược giá thầu này phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Để giúp bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đang thay đổi cách tổ chức chiến lược giá thầu cho các Chiến dịch tìm kiếm để giúp bạn chọn chiến lược phù hợp.

Trong tương lai, CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu sẽ được kết hợp với các chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi . Điều này có nghĩa rằng:

  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ có CPA mục tiêu tùy chọn
  • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ có ROAS mục tiêu tùy chọn

Bạn sẽ vẫn có thể sử dụng CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu làm chiến lược giá thầu và sẽ không có tác động đến hành vi của chúng do cập nhật này. Việc sử dụng các trường CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu tùy chọn sẽ tối ưu hóa hiệu suất của bạn giống như cách chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu làm ngày nay. Bạn sẽ bắt đầu thấy các trường tùy chọn này trong vài tháng tới khi tạo chiến lược giá thầu mới.

Bảng hiển thị mục tiêu hiệu suất và chiến lược giá thầu. Đối với mục tiêu hiệu suất "Tối đa hóa lượt chuyển đổi trong phạm vi ngân sách đã đặt" và "Tối đa hóa lượt chuyển đổi với CPA mục tiêu", chiến lược giá thầu được cập nhật sẽ là "Tối đa hóa lượt chuyển đổi" với tùy chọn cho CPA mục tiêu. Đối với mục tiêu hiệu suất "Tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách đã đặt" và "Tối đa hóa giá trị chuyển đổi thành ROAS mục tiêu, chiến lược giá thầu được cập nhật là" Tối đa hóa giá trị chuyển đổi "với tùy chọn cho ROAS mục tiêu.

Bạn vẫn có thể tạo chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu mới trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối năm nay, bạn sẽ chỉ thấy các tùy chọn được cập nhật: Tối đa hóa lượt chuyển đổi với CPA mục tiêu tùy chọn hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi với ROAS tùy chọn.

Khi điều này có hiệu lực, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước trước khi tự động chuyển chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu hiện tại của bạn sang các trường mới này.

Nguồn: https://support.google.com/google-ads/answer/10512715

Bình luận